logo

izmir escort istanbul escort atakoy escort porno izle

bursa escort denizli escort bayan bursa escort bayan gaziantep escort bayan escort bayan istanbul escort bayan atasehir escort izmir escort bayan istanbul escort

06 Ağustos 2012

Yüreğir Ziraat Odası yeniden açıldı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yüreğir Ziraat Odası’nın yeniden açıldığını, seçim yapılıncaya kadar bu görevin Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen tarafından yürütülmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

TZOB Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, Yüreğir Ziraat Odası’ndaki gelişmelerle ilgili yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

Ziraat odaları, 6964 sayılı Yasanın 1. maddesi kapsamında “TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP” kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) de aynı Kanun ile kurulmuş kamu tüzel kişiliğe haiz meslek üst kuruluşudur.

6964 sayılı Kanunun 2. maddesi şartlar oluştuğunda odaların kapatma yetkisini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu’na vermiş ve “Yönetim Kurulu kararının mülki amirliğe tebliği ile odanın kapatılmış olacağını” açıkça düzenlemiştir.

Kanunun “denetim” başlıklı 43. maddesi de odaların denetim yetkisini Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ne vermiştir.

Kanunun “Organların görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi”  başlıklı 18. maddenin 7. fıkrası ise; “Çalışmalarını mevzuata uygun yürütmeyen, görevlerini kötüye kullanan veya Birlik kararlarına uymayan oda meclislerinin görevine Birlik Yönetim kurulu kararı ile son verilir” şeklinde kesin ve amir hüküm getirmiştir.

Kanunun Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ne verdiği bu açık yetki ve görevler kapsamında ve Birlik Müfettişlerince yapılan denetim sonucu düzenlenen kanuni ve idari soruşturma raporlarına göre;

1- Yüreğir Ziraat Odası merkez ve Sarıçam temsilciliğinde Oda personelinin üyelerin yıllık aidat ödemelerinin tahsili sırasında kesilen tahsilat makbuz asılları ile odada kalan alt koçanları arasında tahrifat yapmak ve kasa noksanlığına sebebiyet vermek suretiyle toplam 153 bin 694 TL’yi zimmetlerine geçirdikleri,

2) Oda’nın sorumlu eski personelinin belgeler üzerinde tahrifat yapmak, avans kullanmak ve usulsüz para çıkışları yapmak suretiyle toplam 51 bin 421,78 TL’yi zimmetine geçirdiği,

3- Yukarıda maddeler halinde belirtilen hususların meydana geldiği dönemde görev yapan meclis ve yönetim kurulu üyelerinin; çalıştırılan personelin yevmiyeli ve geçici olmasına rağmen, meclis ve yönetim kurulu kararı almadan, mevzuata aykırı bir şekilde bu kişileri göreve başlatarak Oda’nın zarara uğramasına sebebiyet verdikleri ve yine Oda’nın sorumlu eski personelinin, kanuna ve mevzuata aykırı olarak yaptığı çok miktardaki avans borçlanması konusunda üzerlerine düşen görevleri yapmadıkları gibi kendileri de bu avanslardan kullanmak suretiyle “görevi kötüye kullanma” ve “kullanma zimmeti” suçu işlediklerinin tespit edilmesi sebebiyle;

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu’nun aldığı 17 Şubat 2012 tarih ve 19 sayılı kararla;

a)                Başta oda eski başkanı Cumali Karadağ olmak üzere, oda eski meclis ve eski yönetim kurulu üyeleri ile oda eski personelinin zimmet, güveni kötüye kullanma, öğrenilen suçu bildirmeme ve görevi kötüye kullanma fiilleri için, Birliğimizce 23 Şubat 2012 tarihli ve 930 sayılı yazıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbar ve suç duyurusunda bulunulmuştur.

b)                Görevini kötüye kullanarak oda zararına sebebiyet veren personel hakkında gerekli disiplin işlemleri tesisine ve görevlerine son verilmesi talimatlanmıştır.

c)                 Yüreğir Ziraat Odası’nda yapılan usulsüz ve yolsuz işlemlere karşı görevlerinin gereğini yerine getirmeyerek Oda zararına sebebiyet veren ve görevlerini kötüye kullanan Meclis üyelerinin görevlerine son verilmiştir.

d)                Kanunda belirtilen faaliyetlerini ve görevlerini yerine getirmeyen Yüreğir Ziraat Odası’nın kapatılmasına karar verilmiştir.

e)                Tüzel kişiliği sona eren Yüreğir Ziraat Odası’nın çalışma alanı olan Yüreğir İlçesi, en yakın ilçe olan Seyhan Ziraat Odası faaliyet alanı içine alınmıştır.

Birlik yönetim kurulumuzun Yüreğir Ziraat Odası’na ilişkin Karara karşı eski meclis üyelerinden Salih Can tarafından Ankara 8. İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması talepli olarak 2012/765 Esas sayılı iptal davası açılmıştır.

Mahkeme 16 Temmuz 2012 tarihli kararı ile “yürütmenin durdurulmasına” dair karar vermiştir. Aynı kararda mahkeme aynen; “Diğer taraftan, odanın tüzel kişiliğinin kaldırılarak kapatılması dışında, müfettiş raporunda belirtilen hususlar ve fiillerle ilgili olarak oda meclis veya yönetim kurulu ile bunların üyeleri hakkında davalı idarece disiplin cezası ile diğer uygun görülen kararların mevzuatı uyarınca tesis olunabileceği ve verilen yürütmenin durdurulması kararının bu kararların verilmesine engel bir durum oluşturmadığı da açıktır” demek suretiyle “yürütmeyi durdurma kararının odanın açılmasına münhasır olduğunu, oda meclisi, yönetimi ve bunların üyeleri hakkındaki işlemlerle ilgili kararlara bir engel teşkil etmeyeceğini” açıkça belirtmiştir.

Bu nedenle, yürütmenin durdurulması kararı gereği, İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 28. maddesi kapsamında ve nihayet 30 gün içinde TZOB Yönetim Kurulunun vereceği bir karar ile Yüreğir Ziraat Odası tekrar açılacak ancak, dava konusu 17 Şubat 2012 tarih ve 19 sayılı TZOB Yönetim kurulu kararı ile görevlerine son verilen Yüreğir Ziraat Odası Meclis üyelerinin tekrar göreve başlamaları söz konusu olamayacaktır.

Bu durumda, 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu’nun 18/7. maddesi gereğince Kanunda ve Tüzükte belirtilen iş ve işlemlerin ne şekilde yürütüleceği yine TZOB Yönetim Kurulunca belirleneceğinden;

1 Ağustos 2012 tarihli Birlik Yönetim Kurulu toplantısında söz konusu Mahkeme Kararı gündeme alınarak;

1- Yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararı gereği Yüreğir Ziraat Odası’nın tekrar kurularak tüzel kişiliğinin tesisine,

2- Yüreğir Ziraat Odası’nın eski meclisi 6964 sayılı Kanunun 18/7 maddesi gereği görevden alınmış bulunduğundan, aynı maddenin son cümlesinin “Yeni oda meclisi seçilinceye kadar bu Kanun ve Tüzükte gösterilen görevlerin ne şekilde yapılacağı Birlik Yönetim Kurulunca karara bağlanır” biçimindeki açık ve kesin hüküm gereği “Mahkeme kararı gereği tekrar kurulan Yüreğir Ziraat Odası’nda yeni oda meclisi tekrar seçilinceye kadar Kanunda ve tüzükte gösterilen görevlerin Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman GİRMEN tarafından yürütülmesine” karar verilmiştir.

Bu hukuki durum nedeniyle, görevden alınan Yüreğir Ziraat Odası organlarının yeniden seçimi yapılıncaya kadar mahkeme kararı gereği yeniden kurulan (açılan) Yüreğir Ziraat Odası’nda yönetici olarak tek yetkili Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman GİRMEN’dir.

Bu açık ve tartışmasız hukuki durumlara rağmen, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 16 Temmuz 2012 tarih ve 2012/765 Esas sayılı “yürütmenin durdurulması kararını” 31 Temmuz 2012 tarihinde tebellüğ eden davacı ve bazı eski üyeler 1 Ağustos 2012 tarihinde zor kullanarak Yüreğir Ziraat Odası’nı işgale kalkışmışlardır.

Kararın tarafı-muhatabı ve dava konusu işlemi tesis eden idare Türkiye Ziraat Odaları Birliği’dir. Birlik, Kanunun verdiği 30 günlük süre içinde elbette mahkeme kararı doğrultusunda yeni bir işlem tesis ederek kararı uygulayacaktır. Ancak, bazı kişiler Mahkeme kararını kullanarak bizzat ihkakı hak peşine düşmüş ve bu amaçla Yüreğir Ziraat Odası’nda hukuk dışı davranışlar içine girmiştir.

 

Netice olarak; Yüreğir Ziraat Odası Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin verdiği Karar doğrultusunda, Birliğimize yapılan tebligatı takip eden 30 gün içinde tekrar açılacaktır. Ancak eski yönetim kurulu üyelerinin suç işleyen fiilleri sebebiyle TZOB Yönetim Kurulu tarafından görevden el çektirilmesi ve anılan Mahkeme Kararının eski yöneticilerin göreve iadesine ilişkin olmayıp sadece Oda’nın kapanmasına yönelik olması sebebiyle tekrar yönetime iade edilmeleri mümkün olmayacaktır. Adana basınında yer alan Yüreğir Ziraat Odası’nın yöneticilerinin Mahkeme Kararıyla göreve iade edildikleri şeklindeki haberler açıkladığımız sebeplerle doğruyu yansıtmamaktadır. Halen Yüreğir Ziraat Odası’nın açılış işlemlerini gerçekleştirecek ve bunların arkasından Oda organlarının seçimini sağlamak üzere gerekli prosedürleri yerine getirecek yetkili Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman GİRMEN’dir. Yüreğir eski Meclis üyeleri, Mahkemenin açıkladığımız sebeplerle vermiş olduğu Kararı istismar ederek Yüreğir Ziraat Odası’nı hukuka aykırı bir şekilde işgal etmişlerdir. Bu konuda Adana Cumhuriyet Savcılığı’na Birliğimiz tarafından gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur.”

Share
2490 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

türk porno porno izle adult forum bayan escort istanbul escort escort bayan porno indir porno şişli escort ataşehir escort

şişli escort