logo

izmir escort istanbul escort atakoy escort porno izle

Nazım İmar Planına iptal

TMMOB Şehir Plancılar Odası Adana Şube Başkanı Ulaş Çetinkaya, 1/25 bin ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının İptal edilmesini n Seyhan Baraj Gölü Su Kuşu Yaban Hayatı sınırlarına yapılan itirazın belediye tarafından reddedilmesinden kaynaklandığını öne sürdü.. Çetinkaya, “Yapılması gereken mahkemenin verdiği karar dikkate alınarak ayrıca bu plana açılmış dava gerekçeleri de incelenerek 1/25.000’lik planın plan revize edilmelidir.” dedi

Şehir Plancılar Odası Adana Şube Başkanı Ulaş Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, 2010 yılının sonunda ihale edilen, 14.02.2011tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi Gündemine alınan,  Adana Büyükşehir Belediyesi 1/25.000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı sürecinin Adana İdare Mahkemesi tarafından iptali ile son bulduğunu ifade etti.

Ulaş Çetinkaya, iptal gerekçesinin 1/25.000 ölçekli imar planında gösterilen Seyhan Baraj Gölü Su Kuşu Yaban Hayatı sınırlarına yapılan itirazın belediye tarafından reddedilmesinden kaynaklanmış olabileceğini belirterek şu görüşlere yer verdi:

“ 17.05.2012 Tarihinde 1/5000’lik Nazım İmar Planların onayladığı bilgisi alınmıştır. Odamıza gelen; 25.000 ölçekli imar planı olmadan alt ölçekli imar planı yapılabilir mi?

İmar planlarının İptal ve yürütmeyi durdurma kararları nereleri kapsayacağına ilişkin sorunların cevapları ise Danıştay Birinci Dairesinin 5.7.2007 gün ve E:2006/765, K:2007/79 sayılı kararındadır. Bu kararda

1- 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca imar planları arasında hiyerarşik bir ilişki olması nedeniyle alt ölçekli planların üst ölçekli planlara uygun olması gerekmektedir. Bu ilke dikkate alındığında üst ölçekli bir planın mahkemece iptal edilmesi halinde iptal gerekçesinin icaplarına göre alt ölçekli planlarda da bir değişiklik yapılmasının veya tamamıyla yürürlükten kaldırılmasının, plan yapımına ilişkin ilkelere uygun olarak idare tarafından belirlenmesi gereken bir husus olduğu, gerekli görülüyor ise idarenin alt ölçekli planları da iptal ederek bu planlarda yargı kararının gereklerine ve plan yapımı ilkelerine uygun revizyon yapabileceği;

2- 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (b) bendinde, nazım imar planı ve uygulama imar planının mevcut ise çevre düzeni planına uygun olacağı belirtildiğinden, 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planının bulunmadığı durumlarda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların yapılabileceği, çevre düzeni planının mahkemece iptal edilmesi durumunda ise, üst ölçekli imar planı bulunmasa dahi idarelerin nazım imar planı ve uygulama imar planı yapma yetkisi bulunduğundan, yukarıda açıklandığı üzere iptal kararındaki gerekçelerin de değerlendirilmesi ve plan yapımına ilişkin ilkelere uyulması suretiyle 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların yapılabileceği,

3- Mahkemelerin imar planları hakkında parsel bazında verdiği iptal veya yürütmenin durdurulması kararlarının, imar planının tümünün yürürlüğünü durdurmayacağı veya planın tamamının iptali sonucunu doğurmayacağı, yukarıda açıklandığı üzere mahkeme kararının gerekçesi doğrultusunda kamu yararı ve planlama ilkeleri açısından idarece yapılacak değerlendirme sonucunda, planın iptal edilen bölümlerinde revizyon yapılabileceğidir.

 

Yapılması gereken mahkemenin verdiği karar dikkate alınarak ayrıca bu plana açılmış dava gerekçeleri de incelenerek 1/25.000 lik planın plan revize edilmelidir.

Öncelikle plan yapım sürecinin hızlanması, yapım süresinin kısaltılabilmesi ve gereken detaylı çalışmaların yapılabilmesi için planları düzenlenecek alanlar uygun bölümlere ayrılmalıdır. Bu bölümler ayrılırken önceden oluşturulmuş kanal, yol, nehir v.b. gibi yapay ve doğal fiziksel eşikler ile sınırlanmış olmasına dikkat edilmelidir. Bu şekilde elde edilebilecek en az 6 bölgede planların gerek yapımında gerekse imar uygulanmasında kadastrodan doğacak mülkiyet etkileşimleri ile imar dengesizlikleri asgari düzeye inecektir.

Büyükşehir belediyesi önerilerimizi dikkate alarak bu önlemleri almalıdır. “

Share
2423 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

türk porno porno izle adult forum bayan escort istanbul escort escort bayan porno indir porno şişli escort ataşehir escort

şişli escort