logo

izmir escort istanbul escort atakoy escort porno izle

bursa escort denizli escort bayan bursa escort bayan gaziantep escort bayan escort bayan istanbul escort bayan atasehir escort izmir escort bayan istanbul escort

CHP’de Seferberliğe Hazırlanıyor

CHP Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ,kurultay sonrası 81 ili köy köy gezeceklerini belirterek, “Seferberlik dönemine giriyoruz” dedi

CHP’­de, Ge­nel Baş­kan ile 60 ki­şi­lik Par­ti Mec­li­si se­çim­le­ri­nin ya­pı­la­ca­ğı 18. Ola­ğa­nüs­tü Ku­rul­ta­y’­a sa­yı­lı sa­at­ler kal­dı. Ge­nel Sek­re­ter Gür­sel Te­kin, An­ka­ra­’da­ki ATO Con­gre­si­um’­da ya­rın ve cu­mar­te­si gü­nü ger­çek­le­şe­cek ku­rul­tay ön­ce­si SÖZ­CÜ­’ye çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

AK­P’­li­le­rin, ku­rul­tay­da ger­gin­lik ya­şa­na­ca­ğı, sandalyelerin havada uçuşacağı yö­nün­de­ki açık­la­ma­la­rı­nı “Ku­rul­ta­ya ke­di­ler ve çan­ta­lı­lar gi­re­me­ye­ce­k” söz­üy­le özet­le­yen Te­kin, gün­de­me iliş­kin de ko­nuş­tu. İş­te o açık­la­ma­lar:

CHP’­de kav­ga yok. Kı­lıç­da­roğ­lu, Tür­ki­ye­’nin ge­le­ce­ği için ge­re­kir­se be­ni de ka­pı dı­şa­rı ede­cek. Tür­ki­ye­’nin ge­le­ce­ği için… Bi­zi eleş­ti­ren­ler AKP gi­bi ol­ma­mı­zı is­ti­yor. Er­do­ğan ba­kan­la­ra to­kat atıp kü­für edi­yor. Kı­lıç­da­roğ­lu ha­yat­ta bu­nu yap­maz.

KU­RUL­TAY son­ra­sı so­kak­la­ra çı­kı­yo­ruz. Se­fer­ber­lik içi­ne gi­re­ce­ğiz. İçe dö­nük kav­ga­ya ta­ham­mül et­me­miz müm­kün de­ğil. Bu kon­gre­den son­ra ne te­le­viz­yon ka­nal­la­rı, ne de ga­ze­te­ler­le işi­miz var. Kı­lıç­da­roğ­lu bu­gü­ne ka­dar çok hoş­gö­rü­lü dav­ran­dı. Pey­gam­ber sab­rı var. Ha­ber ka­na­lı iz­le­yen­le­rin yüz­de 60’, ga­ze­te oku­yan 4.5 mil­yon ki­şi­nin ya­rı­sı CHP seç­me­ni­dir. Sı­ra­dan bir AK­P’­li­nin ba­sın top­lan­tı­sı bi­le bir sa­at can­lı ya­yın­la­nı­yor. On­la­rı AKP ile baş ba­şa bı­ra­ka­ca­ğız. Biz 81 ile bi­re­bir gi­dip, köy köy an­la­ta­ca­ğız.

DE­RİN CHP ile gu­rur du­yu­yo­rum. Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk, Tür­ki­ye­’yi kur­du. Ken­di­si­ne ül­ke­nin ya­rı­sı­nı ser­vet ya­pa­bi­lir­di. İs­met Pa­şa İs­tan­bu­l’­da Bo­ğa­z’ın iki ya­ka­sı­nı ço­cuk­la­rı­na ta­pu ede­bi­lir­di. Ece­vi­t’­in evi­ne git­ti­ği­niz­de ne ka­dar mü­te­va­zı ol­du­ğu­nu gö­rür­sü­nüz. Al­tan Öy­men, Hik­met Çe­tin, De­niz Bay­kal ve Kı­lıç­da­roğ­lu. Hep­si­nin or­tak özel­li­ği çok dü­rüst ol­ma­sı. CHP böy­le bir par­ti. Hiç bi­ri eli­ni ha­ra­ma bu­laş­tır­ma­dı.

KU­RUL­TAY son­ra­sı se­çi­len yö­ne­tim bir ke­re kir­li ol­ma­ya­cak. Biz­de ik­ti­dar­da eleş­tir­di­ği­miz şey­ler ol­ma­ya­cak. Tür­ki­ye çok sı­kın­tı­lı bir dö­nem ya­şı­yor. Eğer ge­mi ba­tar­sa sağ ba­tar, sol ayak­ta kal­maz. Her­ke­se ka­pı­mı­zı aç­ma­lı­yız.

SORUN YARATANLAR SORUNLARI ÇÖZEMEZ

AKP, med­ya­ya, dev­le­tin ku­rum­la­rı­na, STK’lara ayar ver­di­ği gi­bi Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’na da ayar ver­di. İş­te tek par­ti dö­ne­mi bu­gün­kü AKP uy­gu­la­ma­la­rı­dır. Tür­ki­ye­’yi dış po­li­ti­kada çok güç bir du­rum­da bı­ra­kan Da­vu­toğ­lu­’nun ter­cih edil­me­si çok şa­şır­tı­cı. Gü­zel bir de­yim var ‘so­run ya­ra­tan­lar so­ru­nu çö­ze­mez­ler.’ Or­ta­do­ğu­’da­ki bü­tün ül­ke­ler­le so­ru­nu­mu­zun mi­ma­rı Da­vu­toğ­lu… Bel­li ki dış po­li­ti­ka­da, eko­no­mi­de ye­ni bir yol ha­ri­ta­sı yok. Tek yol ha­ri­ta­sı pa­ra­lel ya­pıy­la mü­ca­de­le… Bu du­rum­da Tür­ki­ye­’nin eko­no­mi­si de çö­ker, dış po­li­ti­ka­da da çık­maz­lar­la kar­şı­la­şı­lır.

AKP, kendi içindeki tuzağa CHP’yi de çekmek istiyor!

TÜRKİYE’de birçok meseleyi iyi analiz etmek için SÖZCÜ arşivlerine bakmanız yeterli. Sadece yurttaşların, siyasi partilerin değil aynı zamanda Erdoğan’ın dinlendiğini ilk SÖZCÜ’de okuduk. Ama bu konular televizyonlarda, gazetelerde tartışılamıyor. AKP’yi eleştirmenin bedeli çok ağır.
AHMET Davutoğlu daha yeni geldi. ‘CHP gibi olmayacağız’ diyor. Kardeşim otur koltuğuna nefes al. Sayın Gül ile sayın Erdoğan kardeş değil miydi? Fesat da, fitne de sizin içinizde. Kendi içlerinde tuzak kuruyorlar sonra CHP’yi bulaştırmak istiyorlar.
İKTİDAR yeni Türkiye derken ‘Her şeyin yasak, yolsuzluğun serbest olduğu bir Türkiye’ demek istiyor. Biz bu yeni Türkiye’yi yıkmak istiyoruz. Demokrasi, özgürlük, hukuk ve insanların kendilerini rahatlıkla ifade edebileceği bir Türkiye için…

Share
372 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

türk porno porno izle adult forum bayan escort istanbul escort escort bayan porno indir porno şişli escort ataşehir escort

şişli escort